Translating and interpreting service – Ph:131 450

If you need an interpreter, please call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 and ask them to telephone ARC on 1300 88 44 83. Our business hours are 8.30am to 5.30pm Mon-Fri.

Cantonese

若你需要口譯員,請致電131 450聯絡翻譯和口譯服務署(TIS National),要求他們致電 1300 88 44 83 聯絡ARC。我們的工作時間是 8.30am to 5.30pm Mon-Fri。

Mandarin

如果你需要口译员,请致电131 450联系翻译和口译服务署(TIS National),要求他们致电 1300 88 44 83 联系 ARC。我们的工作时间是 8.30am to 5.30pm Mon-Fri。

Vietnamese

Nếu cần thông ngôn viên, xin quý vị gọi cho Dịch Vụ Thông Phiên Dịch (TIS Toàn Quốc) qua số 131 450 và nhờ họ gọi cho ARC qua số 1300 88 44 83. Giờ làm việc của chúng tôi là 8.30am to 5.30pm Mon-Fri.

Korean

통역사가 필요하시면 번역통역서비스 (TIS National)에 131 450으로 연락하여 이들에게 1300 88 44 83 번으로 ARC 에 전화하도록 요청하십시오. 저희의 근무시간은 8.30am to 5.30pm Mon-Fri 입니다.

Greek

Aν χρειάζεστε διερμηνέα, παρακαλείστε να τηλεφωνήσετε στην Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (Εθνική Υπηρεσία TIS) στο 131 450 και ζητήστε να τηλεφωνήσουν ARC στο 1300 88 44 83. Οι ώρες λειτουργίας μας είναι 8.30am to 5.30pm Mon-Fri.

contact us

  • 1300 88 44 83
  • 1300 55 40 23
  • enquire@arctick.org
  • Mail:
    Locked Bag 3033
    Box Hill VIC 3128

CONNECT WITH US